Les prénoms tibétains


2007 : les prénoms en C


Candy Canning Carey Chundi
Chetaka Chahumana Chavâna Chakma
Charaka Châmarasa Chamba Chandaka*
Chandidasa Chandra Chautisha Chétri
Chenchu Chelzina Chhaya* Chhatta
Cho-oyu* Chikkû Chutu Churaman
Chulika Chittadhar Chitipati Chikâ-chikî*
Chaturanga Chedi Châmarasa Chandrika
Châtaka Charana Chârvaka Charkha
Châka